Skip links

Общи Условия

Общи Условия
Общите Условия са последно актуализирани на 27 април 2024 г

 1. Въведение

Тези Общи Условия се прилагат за този уебсайт и за транзакциите, свързани с нашите продукти и услуги. Може да бъдете обвързани с допълнителни договори, свързани с взаимоотношенията ви с нас или продукти или услуги, които получавате от нас. Ако някоя от разпоредбите на допълнителните договори противоречи на която и да е от разпоредбите на настоящите Условия, разпоредбите на тези допълнителни договори ще имат предимство и ще имат предимство.

 1. Обвързване

Като се регистрирате, осъществявате достъп или използвате по друг начин този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Общи Условия, посочени по-долу. Самото използване на този уебсайт предполага познаване и приемане на тези Общи Условия. В някои конкретни случаи можем също така да ви помолим изрично да се съгласите.

 1. Интелектуална собственост

Ние или нашите лицензодатели притежаваме и контролираме всички авторски права и други права на интелектуална собственост в уебсайта и данните, информацията и другите ресурси, показани от или достъпни в рамките на уебсайта.
3.1 Криетив Комънс
Съдържанието на този уебсайт е достъпно под лиценз, освен ако не е посочено друго.

 1. Собственост на трети страни

Нашият уебсайт може да включва хипервръзки или други препратки към уебсайтове на други страни. Ние не наблюдаваме и не преглеждаме съдържанието на уебсайтове на други страни, към които има връзка от този уебсайт. Продуктите или услугите, предлагани от други уебсайтове, са предмет на приложимите Общи Условия на тези трети страни. Изразените мнения или материали, появяващи се на тези уебсайтове, не е задължително да се споделят или одобряват от нас.
Ние няма да носим отговорност за никакви практики за поверителност или съдържание на тези сайтове. Вие поемате всички рискове, свързани с използването на тези уебсайтове и всички свързани услуги на трети страни. Ние няма да поемем никаква отговорност за загуби или щети, независимо от начина, по който са причинени, произтичащи от разкриването на лична информация на трети страни.

 1. Отговорна употреба

Посещавайки нашия уебсайт, вие се съгласявате да го използвате само за предназначените цели и както е разрешено от настоящите Условия, всички допълнителни договори с нас и приложимите закони, разпоредби и общоприети онлайн практики и насоки в индустрията. Не трябва да използвате нашия уебсайт или услуги, за да използвате, публикувате или разпространявате материали, които се състоят от (или са свързани с) зловреден компютърен софтуер; да използваме данни, събрани от нашия уебсайт, за каквато и да е директна маркетингова дейност или да провеждаме систематични или автоматизирани дейности за събиране на данни на или във връзка с нашия уебсайт.
Участието в каквато и да е дейност, която причинява или може да причини щети на уебсайта или която пречи на работата, наличността или достъпността на уебсайта, е строго забранено.

 1. Политика за възстановяване и връщане

6.1 Право на отказ
Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или имейл). Нашите данни за контакт можете да намерите по-долу. Можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, но не е задължително.
Можете също така да попълните и изпратите електронно формуляра за отказ или всяко друго недвусмислено изявление на нашия уебсайт.
Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим потвърждение за получаването на такова теглене на траен носител (например по имейл).
За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите вашето съобщение относно упражняването на правото ви на отказ преди изтичането на срока за отказ.
6.2 Ефекти от оттеглянето
Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на вид доставка, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се оттеглите от този договор. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на такова възстановяване.
Вие носите отговорност само за всяка намалена стойност на стоките, произтичаща от манипулиране, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.
Моля, обърнете внимание, че има някои законови изключения от правото на отказ и поради това някои артикули не могат да бъдат върнати или заменени. Ще ви уведомим дали това се отнася за вашия конкретен случай.

 1. Представяне на идея

Не изпращайте никакви идеи, изобретения, авторски произведения или друга информация, която може да се счита за ваша собствена интелектуална собственост, която искате да ни представите, освен ако първо не сме подписали споразумение относно интелектуалната собственост или споразумение за неразкриване. Ако ни го разкриете при липса на такова писмено споразумение, вие ни предоставяте световен, неотменим, неизключителен, безвъзмезден лиценз за използване, възпроизвеждане, съхраняване, адаптиране, публикуване, превод и разпространение на вашето съдържание във всяка съществуваща или бъдеща медия.

 1. Прекратяване на ползването

Можем по наше усмотрение по всяко време да променим или да прекратим достъпа, временно или постоянно, до уебсайта или която и да е услуга в него. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност пред вас или трета страна за такава модификация, спиране или прекратяване на вашия достъп до или използване на уебсайта или каквото и да е съдържание, което може да сте споделили на уебсайта. Няма да имате право на никакво обезщетение или друго плащане, дори ако определени функции, настройки и/или каквото и да е Съдържание, което сте допринесли или на което сте разчитали, са загубени завинаги. Не трябва да заобикаляте или заобикаляте, или да се опитвате да заобиколите или заобиколите мерки за ограничаване на достъпа на нашия уебсайт.

 1. Гаранции и отговорност

Нищо в този раздел не ограничава или изключва каквато и да е гаранция, подразбираща се от закона, чието ограничаване или изключване би било незаконно. Този уебсайт и цялото съдържание на уебсайта се предоставят на принципа „както е“ и „както е налично“ и може да включва неточности или печатни грешки. Ние изрично отказваме всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на наличността, точността или пълнотата на Съдържанието. Ние не даваме гаранция, че:
Следните разпоредби на този раздел ще се прилагат в максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, и няма да ограничат или изключат нашата отговорност по отношение на какъвто и да е въпрос, за който би било незаконно или незаконно да ограничим или изключим нашата отговорност. В никакъв случай няма да носим отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (включително щети за пропуснати печалби или приходи, загуба или повреда на данни, софтуер или база данни, или загуба или повреда на имущество или данни), понесени от вас или трето лице страна, произтичащи от вашия достъп до или използване на нашия уебсайт.

 1. Поверителност

За достъп до нашия уебсайт и/или услуги може да се наложи да предоставите определена информация за себе си като част от процеса на регистрация. Вие се съгласявате, че всяка предоставена от вас информация винаги ще бъде точна, правилна и актуална.
Ние разработихме политика за справяне с всякакви опасения относно поверителността, които може да имате.

 1. Ограничения за износ / Законово съответствие

Достъпът до уебсайта от територии или държави, където съдържанието или покупката на продуктите или услугите, продавани на уебсайта, е незаконно, е забранен. Не можете да използвате този уебсайт в нарушение на законите и разпоредбите за износ на.

 1. Възлагане

Нямате право да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители което и да е от вашите права и/или задължения съгласно настоящите Общи Условия, изцяло или частично, на трета страна без нашето предварително писмено съгласие. Всяко предполагаемо прехвърляне в нарушение на този раздел ще бъде невалидно.

 1. Нарушения на тези Общи Условия

Без да се засягат другите ни права съгласно настоящите Общи условия, ако нарушите тези Общи условия по някакъв начин, ние можем да предприемем такива действия, каквито сметнем за подходящи, за да се справим с нарушението, включително временно или постоянно спиране на достъпа ви до уебсайта, свързване с вашият доставчик на интернет услуги да поиска да блокира достъпа ви до уебсайта и/или да започне съдебно дело срещу вас.

 1. Обезщетение

Вие се съгласявате да ни обезщетите, защитите и предпазите от и срещу всякакви искове, отговорности, щети, загуби и разходи, свързани с нарушението от ваша страна на тези Общи условия и приложимите закони, включително права върху интелектуална собственост и права за поверителност. Вие незабавно ще ни възстановите нашите щети, загуби, разходи и разноски, свързани с или произтичащи от такива искове.

 1. Отказ

Неприлагането на която и да е от разпоредбите, изложени в настоящите Общи условия и всяко Споразумение, или неупражняването на която и да е опция за прекратяване, няма да се тълкува като отказ от такива разпоредби и няма да повлияе на валидността на тези Общи условия или на което и да е Споразумение или която и да е част от него, или правото след това да се прилага всяка разпоредба.

 1. Език

Тези Общи условия ще се тълкуват и тълкуват изключително на български език. Всички известия и кореспонденция ще бъдат написани изключително на този език.

 1. Цялостно споразумение

Тези Общи Условия, заедно с нашата декларация за поверителност и политика за бисквитки, представляват цялото споразумение между вас и във връзка с използването на този уебсайт от ваша страна.

 1. Избор на закон и юрисдикция

Тези Общи Условия се уреждат от законите на Република България . Всички спорове, свързани с тези Общи Условия, са под юрисдикцията на съдилищата на . Ако някоя част или разпоредба от настоящите Общи условия бъде установена от съд или друг орган за невалидна и/или неприложима съгласно приложимото законодателство, тази част или разпоредба ще бъде променена, изтрита и/или приложена в максимално допустимата степен, така че привеждат в действие намерението на настоящите Общи Условия. Останалите разпоредби няма да бъдат засегнати.

 1. Информация за контакт

Този уебсайт е собственост и се управлява от 4 Инчес Дизайн ЕООД.

 1. Изтегляне

Можете също да изтеглите нашите Общи Условия като PDF.

Explore
Drag